چند سوال عمومی برای قلب

قلب شما عضو اصلی سیستم قلبی عروقی است، شبکه ای از رگ های خونی که خون را در سراسر بدن پمپاژ می کند.

ویژگی های کلی قلب چیست؟

قلب شما 4 حفره دارد . حفره های فوقانی دهلیز چپ و راست و حفره های پایینی بطن چپ و راست نامیده می شوند. دیواره ای از عضله به نام سپتوم دهلیز چپ و راست و بطن چپ و راست را جدا می کند.

وبسایت مرکز قلب طراحی و سئو سایت